15 CLAUS A TENIR EN COMPTE EN MATÈRIA SOCIAL, LABORAL I D’OCUPACIÓ

ES TRACTA DE MESURES URGENTS conjuntament amb LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS PÚBLIQUES un cop aplicat EL REIAL DECRET LLEI 28/2018 DE 28 DE DESEMBRE DE 2018.


EMPRESA: Règim General de la Seguretat Social. (RGSS).

1. Actualització de les bases màximes i mínimes de les cotitzacions:

La base màxima per 2019 s’incrementa un 7% i queda fixada en 4.070,10 euros mensuals.

La base mínima queda fixada en 1.050 euros mensuals, incorrent en un augment del 22,3%.

2. Increment en la cotització per als contractes amb durada igual o inferior a 5 DIES:

S’incrementa el recàrrec en la cotització de us contractes temporals amb una durada igual o inferior a 5 dies, passant del 36% al 40%.

3. S’eliminen els contractes i incentius vinculats a l’existència d’una taxa d’atur superior al 15% a l’estar actualment al 14,55%.

Entre ells, s’elimina el Contracte de Treball Indefinit en Suport als Emprenedors que permetia aplicar un període de prova de 12 mesos.

4. Salari mínim interprofessional (SMI):

S’incrementa el SMI en un 22,3%, situant-se en 900 euros mensuals, i en còmput anual en 12.600 euros (900 * 14 pagues).

A partir del 2019.01.01 hauran de ser modificats i incrementats si escau, els salaris establerts en conveni col·lectiu o pactes de naturalesa privada que siguin inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a les quanties del salari mínim interprofessional que s’estableixen per 2019 , en la quantia necessària per assegurar la percepció d’aquest mínim.

5. Inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels becaris: les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques han de ser donades d’alta en el Règim General de la Seguretat Social encara que no tinguin caràcter remunerat.

6. Es suspèn l’incentiu (Bonus) de 2019 per disminució de la sinistralitat laboral.

7. Possibilitat de jubilació forçosa: es modifica l’Estatut dels Treballadors per permetre que els convenis col·lectius puguin regular la possibilitat que un cop assolida pel treballador l’edat legal de jubilació i compleixi els requisits exigits per a la percepció del 100% de la jubilació hagi de passar a la situació de jubilació.

8. Sanció per falsos autònoms: La utilització per part de les empreses de la figura anomenada “Fals Autònom” tindrà una sanció entre 3.126 i 10.000 euros.

Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o AUTÒNOMS. (RETA)

1. Cotització, tipus i bases:

El tipus de cotització en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, el tipus de cotització serà, a partir l’1 de gener de 2019, el 30% de la base de cotització (en aquest percentatge s’inclouen les contingències comunes, les contingències professionals, el cessament d’activitat, i la formació professional).

Des l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, ambdós dies inclosos, la base escollida es situarà entre una base mínima de cotització de 944,40 euros mensuals i una base màxima de cotització de 4.070,10 euros mensuals. En cas d’autònoms societaris la base mínima se situa en 1.214,10 euros / mes.

Tanmateix, hi ha les següents particularitats:

1.1. Treballadors menors de 47 anys d’edat a 1 de gener de 2019: podran triar dins dels límits de les bases mínima (944,40 euros mensuals) i màxima (4.070,10 euros mensuals).

1.2. Treballadors amb 47 anys d’edat a 1 de gener de 2019:

 • Si la seva base de cotització del mes de 12/2018 ha estat igual o superior a 2.052,00 podran triar dins dels límits de les bases mínima (944,40 euros mensuals) i màxima (4.070,10 euros mensuals).
 • Si la seva base de cotització del mes de 12/2018 ha estat inferior a 2.052,00 euros, No podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que hagin exercit la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2019, el que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci.

1.3. Treballadors amb 48 o més anys d’edat a 1 de gener de 2019

A partir l’1 de gener de 2019, aquest dia inclòs, la base de cotització dels treballadors autònoms que tinguin complerta l’edat de 48 o més anys estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, excepte en els següents casos:

2.3.1. Quan es tracti del cònjuge supervivent de titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i hagi de donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

2.3.2. Quan amb anterioritat als 50 anys, haguessin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social 5 anys o més, si l’última base de cotització acreditada ha estat:

A) Igual o menor a 2.052,00, en aquest cas podran triar una base compresa entre 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

B) Major que 2.052,00, en aquest cas podran triar una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import incrementat en un 7 per cent amb el límit de la base màxima de cotització (4.070,10 euros mensuals).

A aquests efectes es considera com a última base de cotització acreditada, l’última base per la qual hagi cotitzat el treballador, complerts o no els 50 anys d’edat.

2. Tarifa plana d’autònoms: Es manté l’anomenada tarifa plana dels autònoms, però s’incrementa l’import de la quota a pagar que es fixa en 60 euros durant els primers 12 mesos per a les noves altes (inclou les contingències professionals i comunes i exclourà el cessament d’activitat i la formació).

3. Cessament d’activitat: La prestació de cessament d’activitat duplica el seu període de durada, passa de 12 mesos a 24 mesos.

4. Incapacitat temporal de l’autònom: En la situació d’incapacitat temporal amb dret a prestació econòmica, transcorreguts 60 dies en aquesta situació des de la baixa mèdica, correspondrà el pagament de les quotes, per totes les contingències, a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, a l’entitat gestora o, si és el cas, al servei públic d’ocupació, amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat.

5. Cobertura de la incapacitat temporal per contingències comuns: Els autònoms que fins a l’actualitat tinguessin la cobertura amb INSS hauran de triar una mútua abans l’1 d’abril de 2019 que tindrà efectes a partir l’1 de juny de el 2019.

PENSIONS I PRESTACIONS PÚBLIQUES

1. Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, en 2019 un increment del 1,6 per cent respecte de l’import que haurien tingut en 2018 si s’haguessin revaloritzat en el mateix percentatge que el valor mitjà de la variació percentual interanual de l’índex de Preus de Consum (IPC), que el 2018 és del 1.7 per cent.

2. Els perceptors de pensions del sistema de la Seguretat Social i de classes passives que hagin estat revaloritzades en 2018, rebran, abans d’1 d’abril de 2019 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda el 2018 i la que hagués correspost d’haver aplicat a aquestes pensions l’increment que ha experimentat el valor mitjà de la variació percentual interanual de l’índex de Preus al Consum tenint en cadascun dels mesos des de desembre de 2017 fins a novembre de 2018, expressat amb un decimal i que ha estat del 1,7 per cent.

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat