Model de declaració responsable per facilitar trajectes entre el lloc de residència i de treball

Us adjuntem el model de declaració responsable que haureu d’emetre per aquells treballadors per compte aliena que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020 del passat 29 de març.

➜ Descarrega el Model

Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. (BOE 30-03-2020)

I

A causa de la rapidesa en l’evolució de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19, a escala nacional i internacional, el Govern ha declarat l’estat d’alarma en tot el territori nacional amb la finalitat d’afrontar la crisi sanitària, mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març.

En aquest context, amb data de 29 de març, el Govern ha aprovat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. En virtut d’aquesta norma, s’estableix un permís de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (tots dos inclosos), per a totes les persones treballadores per compte aliena que presten serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tals en l’annex que acompanya al mateix Reial decret llei.

II

Conforme al que s’estableix en l’article 1.1 del Reial decret llei indicat, el permís retribuït recuperable únicament resulta d’aplicació a les persones treballadores per compte aliena. Per tant, les persones treballadores per compte propi queden fora del seu àmbit d’aplicació, atès que no podria fer-se efectiva ni la contraprestació econòmica ni la recuperació d’hores que estableixen els articles 2 i 3 d’aquesta mateixa norma. En conseqüència, els autònoms que desenvolupen activitats que no s’hagin vist suspeses per les mesures de contenció previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de normes que el desenvolupen, poden continuar prestant els seus serveis normalment.

III

D’altra banda, ni el Reial decret 463/2020, de 14 de març, ni el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, han afectat l’activitat de representació sindical i empresarial, màximament en un context com l’actual en el qual es fa necessari en moltes empreses i institucions acudir a les consultes i la negociació amb la representació dels treballadors.

En aquest sentit, és important tenir en compte que totes dues normes, com no pot ser d’una altra manera, es dicten en el marc del respecte (i) a l’exercici de les activitats que l’article 7 de la Constitució Espanyola els atribueix a les associacions empresarials i (ii) al dret a la llibertat sindical reconegut en l’article 28 de la Constitució Espanyola i la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.

Per això, sense perjudici de les restriccions a la mobilitat i altres importants capacitats que li atorguen a l’autoritat competent els articles 11 i 12 de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i lloc, l’activitat sindical i l’activitat de les associacions empresarials ha de mantenir-se inalterada i no pot veure’s afectada per les restriccions a la mobilitat i circulació de les persones.

IV

Finalment, el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, estableix una sèrie d’excepcions que inclouen als treballadors que desenvolupen les activitats essencials qualificades com a tals en l’annex corresponent, els que compleixen amb les condicions detallades per a sectors específics. A més, l’article 4 estableix que les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable regulat podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable.

En aquest context, correspon a les empreses o entitats ocupadores la decisió sobre les persones específiques que no han d’acollir-se al permís retribuït recuperable i que, per tant, han d’acudir als seus llocs de treball.

Així, a fi de facilitar la identificació d’aquestes persones treballadores per part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, s’ha considerat necessari facilitar un model de declaració responsable en el qual s’indiqui que la persona treballadora portadora del mateix pot continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball.

V

Conseqüentment, en virtut de la facultat conferida al Ministre de Sanitat en l’article 5 del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, disposo:

Primer. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte especificar activitats excloses de l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, així com facilitar un model de declaració responsable en la qual s’indiqui que la persona treballadora portadora del mateix pot continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball o de desenvolupament de la seva activitat de representació sindical o empresarial.

Segon. Treballadors per compte propi.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, només afecta als autònoms que presten els seus serveis en activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. Per part seva, el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, no resulta d’aplicació a les persones treballadores per compte propi.

Tercer. Activitats de representació.

Les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat contingudes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, amb la fi garantir l’assistència i assessorament a persones treballadores i ocupadors.

Quart. Declaració responsable.

Les persones treballadores per compte d’altri que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el Reial decret llei 10/2020 i aquelles altres dedicades a l’activitat de representació sindical o empresarial tindran dret al fet que l’empresa o entitat ocupadora els expedeixi una declaració responsable reconeixent tal circumstància, d’acord amb el model recollit en l’Annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Vigència.

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i resultarà d’aplicació durant la vigència del permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

 

Madrid, 30 de març de 2020.–El Ministre de Sanitat, Salvador Illa Roca.

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat