RD-Llei 13 / 2022 , de 26 de juliol , pel qual s’estableix un NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER ALS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI

En data 1 de gener de 2023 entra en vigor el nou sistema de cotització per als AUTÒNOMS. A continuació, i donada l’extensió de la norma, s’exposen els aspectes més destacables de la nova regulació.

Aquesta reforma estableix , per als pròxims tres anys, un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets del treballador autònom: havent-se de calcular deduint dels ingressos totes les despeses que s’han generat durant l’exercici de l’activitat i que siguin necessaris per a l’obtenció d’ingressos de la persona treballadora autònoma.

FUNCIONAMENT I REGULACIÓ:

En qualsevol cas, les bases triades tindran caràcter provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per la corresponent Administració tributària a partir de l’exercici següent respecte a cada persona treballadora autònoma.

Una vegada finalitzat l’exercici fiscal corresponent i coneguts els rendiments nets anuals definitius, es regularitzaran les cotitzacions reals podent-se reclamar o retornar quotes a la TGSS en el cas que els rendiments no corresponguin amb les previsions que s’han realitzat durant l’any.
En el cas que una vegada presentada la regularització, la persona treballadora autònoma tingui dret a la devolució, serà la TGSS qui li ho regularitzi d’ofici abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en què la corresponent Administració tributària hagi comunicat els rendiments computables a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per contra, si la cotització provisional efectuada fos inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments: la persona treballadora autònoma haurà d’ingressar la diferència entre totes dues cotitzacions fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què se’ls notifiqui el resultat de la regularització, sense aplicació d’interès de demora ni cap recàrrec d’abonar-se en aquest termini.

Altres qüestions d’interès:

 • Quant a les millores de protecció, s’amplien les modalitats del cessament d’activitat per a millorar la cobertura de diferents contingències, i s’adapta als treballadors autònoms la protecció que proporciona als treballadors assalariats el mecanisme XARXA establert en la reforma laboral.
 • Es modifiquen les regles de bonificació de quotes a fi que passin a calcular-se sobre la base mitjana dels 12 mesos anteriors (abans sobre la base mínima de cotització del tram 1 de la taula general) en els següents suposats:
  • a ) durant els períodes de descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural (LETAart.38)
  • b) treballadores autònomes que es reincorporin al treball per compte propi després d’haver cessat en l’activitat per naixement de fill o filla, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela.
 • Es modifica la tarifa plana a l’efecte de que quan els treballadors autònoms tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o siguin víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme puguin beneficiar-se de la quota reduïda durant 24 mesos (en lloc de 12), ampliable en 12 mesos més si els rendiments nets anuals sense inferiors al SMI (LETA art.38 ter.10).

  En aquests casos la quantia de la quota reduïda serà, en els anys 2023 a 2025, de 80 euros mensuals durant els primers 24 mesos, i de 160 euros a partir del mes 25 (RDL 13-2022 redacc 14/2022).
 • En cas d’incompliment de l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF o quan, havent-la presentat, l’autònom no hagi declarat ingressos a l’efecte de la determinació dels rendiments nets quan resulti d’aplicació el règim d’estimació directa, la base de cotització aplicable sigui la base mínima de cotització per a contingències comunes del grup 7 de cotització del RGSS, i no la del tram 1 de la taula general de bases del RETA (RD 2064/1995 art.44.3.e).
 • En els supòsits de pluriactivitat es permet compatibilitzar la prestació de cessament d’activitat amb rendes derivades de l’activitat per compte d’altri sempre que la suma de la retribució mensual mitjana dels últims 4 mesos immediatament anteriors al naixement del dret i la prestació per cessament d’activitat, sigui inferior a l’import del SMI (LGSS art.342).
 • Una altra de les novetats que trobem en aquest RDL és l’eliminació de les actuals restriccions associades a l’edat per a la cotització de les persones que es troben d’alta en el RETA. Amb aquest nou model, les persones treballadores autònomes de 47 anys o més podran elevar la seva base de cotització en l’última etapa de la seva vida laboral sempre que els seus ingressos es vegin incrementats.
 • La disposició final primera modifica l’article 96.2 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a establir l’obligació de declarar en qualsevol cas per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat