CIRCULAR PRINCIPALS MESURES FISCALS I AJUDES

incloses en el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, publicat en el BOE del dia 28 de desembre de 2022:

Mesures fiscals d’impuls de l’activitat i manteniment de l’estabilitat econòmica i social:

 • Tipus impositiu aplicable de l’IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments, així com a l’efecte del recàrrec d’equivalència, amb efectes des de l’1  de gener de 2023 i vigència fins al 30  de juny de 2023:

S’aplicarà el tipus del 5%  de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

a) Els olis d’oliva i de llavors.
b) Les pastes alimentoses.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625  per cent.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5  per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 1,4  per cent.

S’aplicarà el tipus del 0%  de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
 2. Les farines panificables.
 3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 4. Els formatges.
 5. Els ous.
 6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5  per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5  per cent.

La reducció del tipus impositiu beneficiarà íntegrament al consumidor, sense que, per tant, l’import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus en la cadena de producció, distribució o consum dels
productes, sense perjudici dels compromisos addicionals que assumeixin i publicitin els sectors afectats, per responsabilitat social.

Mesures fiscals en matèria energètica:

 • S’aplicarà el tipus del 5%  de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya, amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i fins al 31 de desembre de 2023. El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable, durant l’àmbit temporal
  esmentat, als lliuraments de briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya serà el 0,625 per cent.
 • Pròrroga de les mesures tributàries previstes en la disposició addicional primera del Reial decret llei 29/2021:

L’aplicació del tipus impositiu del 0,5%  de l’Impost Especial sobre l’Electricitat establerta en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 17/2021 de mesures urgents per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, es prorroga fins al 31  de desembre de 2023.

L’aplicació del tipus impositiu del 4%  de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús referides en l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, es prorroga fins al 30  de juny de 2023.

L’aplicació del tipus impositiu del 0%  de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-CoV-2, així com a l’efecte del règim especial del recàrrec d’equivalència, prevista en la disposició final setena del Reial decret llei 35/2020, es prorroga fins al 30  de juny de 2023.

El tipus del 5%  de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor dels titulars de contractes de subministrament d’electricitat, la potència contractada de la qual (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mig aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh, i a favor dels titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social, previst en l’article 18 del Reial decret llei 11/2022, s’aplicarà amb efectes des de l’1  de juliol de 2022 i vigència fins al 31  de desembre de 2023,

 • Per a l’exercici 2023 la base imposable de l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica estarà constituïda per l’import total que correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesura en barres de central, per cada instal·lació, en el període impositiu minorada en les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant l’exercici. A l’efecte de calcular els pagaments fraccionats corresponents als quatre trimestres de 2023, el valor de la producció de l’energia elèctrica, mesura en barres de central, i incorporada al sistema elèctric durant aquest període serà de zero euros.

Mesures fiscals de suport illa de La Palma
Es prorroguen per a l’exercici 2022 els beneficis fiscals establerts en l’IBI i en l’IAE per l’article 25 del Reial decret llei 20/2021 pel qual s’adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l’illa de La Palma,

Mesures fiscals de suport incendis forestals

 • Beneficis fiscals. Incendis forestals juny, juliol i agost 2022 determinades CCAA.

Exempció de les quotes de l’IBI corresponents a l’exercici 2022 que afectin habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels incendis forestals que van tenir lloc en les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Aragó, Illes Balears, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja, durant els mesos de juny, juliol i agost, i que es relacionen en l’Annex de l’Acord del Consell de Ministres, de 23 d’agost de 2022, pel qual es declara «zona afectada greument per una emergència de protecció civil» el territori afectat a conseqüència dels incendis forestals esdevinguts durant els mesos de juny, juliol i agost de 2022, quan s’acrediti que tant les persones com els béns en ells situats hagin hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constitueixin sinistres la cobertura de les quals no resulti possible mitjançant formula alguna d’assegurament públic o privat.

Es concedeix una reducció en l’IAE corresponent a l’exercici 2022 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci dels quals o béns afectes a aquesta activitat hagin estat danyats com a conseqüència directa dels incendis davant esmentats, sempre que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l’activitat. La indicada reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres habilitats a aquest efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts doni origen a això, el supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que farà efecte des del dia 31 de desembre de 2021.

Les exempcions i reduccions de quotes en els tributs previstes en els apartats anteriors comprendran les dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests.

Estaran exemptes de l’IRPF les ajudes previstes en la Llei 17/2015 del Sistema Nacional de Protecció Civil, per danys personals ocasionats pels esmentats incendis.

 • Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries. Incendis forestals juny, juliol i agost 2022 en determinades CCAA.

Per a les explotacions i activitats agràries en les quals s’hagin produït danys com a conseqüència directa dels incendis forestals esmentats anteriorment, es podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als quals es refereix l’ordre de mòduls renda – *iva de l’exercici 2022 (Ordre *HFP/1335/2021).

Principals ajudes/subvencions al sector primari

 • S’aprova una ajuda extraordinària i temporal per a sufragar el preu del gasoil consumit pels productors agraris. Per a les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat que utilitzin com a carburant el gasoil que tributa al tipus de l’epígraf 1.4 de l’article 50.1 de la Llei 38/1992 en l’agricultura, inclosa l’horticultura, ramaderia i silvicultura, dirigida a compensar el possible increment de costos provocats per l’augment del preu dels combustibles en 2023, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna.


Seran beneficiaris d’aquestes ajudes les persones o entitats a les quals es reconegui el dret a la devolució de les quotes de l’Impost sobre Hidrocarburs satisfetes o suportades pels titulars de les explotacions esmentades, conforme al que s’estableix en l’article 52 Ter de la Llei 38/1992, en ocasió de les adquisicions de gasoil efectuades durant l’any 2022.

Seran així mateix beneficiaris d’aquestes ajudes els agricultors i ramaders als quals es reconegui a l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei el dret a la devolució parcial de l’Impost Especial de la Comunitat Autònoma de Canàries sobre Combustibles Derivats del Petroli que grava el gasoil utilitzat en la seva activitat econòmica, conforme al que s’estableix en la Llei 3/2008.


L’import de l’ajuda ascendirà a 0,20 euros per cada litre de gasoil adquirit en 2022 i destinat exclusivament a l’ús agrari pel qual el beneficiari obtingui la devolució de les quotes de l’Impost sobre Hidrocarburs prevista en l’article 52 Ter de la Llei d’Impostos Especials o de l’Impost Especial de la Comunitat Autònoma de Canàries sobre Combustibles Derivats del Petroli.


Es considerarà sol·licitada l’ajuda amb la presentació de la sol·licitud de devolució de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil emprat en l’agricultura i la ramaderia conforme al que s’estableix en l’Orde EHA/993/2010, a partir de l’1 d’abril de 2023.


El procediment de gestió de l’ajuda es tramitarà de manera simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil emprat en l’agricultura i la ramaderia previst en l’article 52 Ter de la Llei d’Impostos Especials i la seva normativa de desenvolupament, excepte pel que fa a ajuda destinada als sol·licitants de la devolució parcial de l’Impost Especial de la Comunitat Autònoma de Canàries sobre Combustibles Derivats del Petroli.

 • El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació concedirà, al llarg de l’any 2023, una subvenció a les empreses armadores de vaixells pesquers i almadraves en compensació per l’increment de costos productius provocats per l’augment del preu combustible, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna, a fi de reduir els efectes en els preus i els mercats en el sector durant aquest exercici. Aquestes ajudes tindran la consideració de subvencions directes. Les condicions i requisits es troben regulats en l’article 29 de l’est Reial decret llei.

 • El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació concedirà ajudes directes als agricultors, en compensació per l’increment de costos provocats per l’augment del preu dels fertilitzants, derivat de la situació creada per la invasió d’Ucraïna. Les ajudes tindran la consideració de subvencions directes. Seran beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agrícoles que han estat elegibles per al cobrament de les ajudes directes de la PAC en la campanya 2022, que comptin amb cultius permanents i superfícies de terres de cultiu en aquesta campanya. Les condicions i requisits es troben regulats en l’article 30 de l’est Reial decret llei.

 • Estaran exempts de la taxa de la pesca fresca (T-4) durant un període de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, l’armador del vaixell o embarcació pesquera, i el seu substitut, en el cas que la pesca fresca accedeixi al port per via marítima.

Principals ajudes/subvencions a altres sectors i indústries

 • S’aprova una ajuda extraordinària i temporal per a sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que tenen dret a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional.

Seran beneficiaris d’aquesta ajuda els titulars dels vehicles citats en l’apartat 2 de l’article 52 bis de la Llei 38/1992 d’Impostos Especials que tinguin dret a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs respecte del gasoil per a ús general que hagi estat utilitzat com a carburant en el motor dels vehicles de la seva titularitat que figurin matriculats a Espanya.

L’import de l’ajuda ascendirà a 0,20 euros per cada litre de gasoil per a ús general utilitzat com a carburant en el motor dels vehicles citats en l’apartat 2 de l’article 52 bis de la Llei d’Impostos Especials que figurin matriculats a Espanya en els subministraments realitzats entre l’1  de gener i el 31 de març de 2023, i a 0,10 euros en els subministraments realitzats entre l’1  d’abril i el 30 de juny de 2023.

El procediment de gestió de l’ajuda es tramitarà de manera simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional.

 • Es crea una ajuda directa extraordinària i temporal per a sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que no es beneficiïn de la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional.

S’estableix un sistema d’ajudes directes per a professionals del transport terrestre per carretera que, respecte de determinats dels seus vehicles, no puguin ser beneficiaris de la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs prevista en l’article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, i siguin titulars de les autoritzacions i dels mitjans de transport regulats que s’estableixen en l’article 38 d’aquest Reial decret llei, amb la finalitat de pal·liar l’efecte perjudicial en l’activitat del transport per carretera ocasionat per l’increment dels costos dels productes petrolífers a conseqüència de la guerra d’Ucraïna.


Els beneficiaris hauran de sol·licitar l’ajuda, per via electrònica a través de la Seu electrònica de l’Administració Tributària competent, mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte, en el qual s’indicarà el compte bancari designat per al pagament de l’ajuda. La sol·licitud es presentarà durant el període comprès entre l’1  d’abril i el 31 de maig de 2023.


Els beneficiaris hauran de desenvolupar una activitat que s’enquadri entre els codis de la *CNAE 4932 Transport per taxi, 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p, 4941 Transport de mercaderies per carretera, 4942 Serveis de mudança, 8690 Servei de transport sanitari de persones, 4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

 • En la revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible que procedeixi dur a terme en els contractes de transport de mercaderies per carretera, a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei s’aplicaran, fins al 30 de juny de 2023, les fórmules per al seu càlcul que estableix l’article 42 d’aquest Reial decret llei.

 • S’estableix un sistema d’ajudes directes al transport de viatgers, corresponent al primer semestre de 2023, per a la concessió de suport financer a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin servei de transport col·lectiu urbà o interurbà, així com als ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, creats per normes de rang legal i que prestin servei de transport públic col·lectiu, que compleixin les condicions que s’estableixen.

 • En el termini de sis mesos, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme articularà,mitjançant ordre ministerial, una línia d’ajudes dirigida a instal·lacions o sectors industrials d’elevat consum de gas natural, amb l’objectiu de compensar l’increment dels costos associats als seus consums deguts a l’augment excepcional en aquests exercicis en els preus del gas. L’annex del Reial decret inclou el *CNAE de les activitats incloses en aquesta línia d’ajudes.

Mesura processal/concursal:

 • Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues. Es prorroga la mesura prevista en l’article 13.1 de la Llei 3/2020 de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Únicament als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista en l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, no es prendran en consideració les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024.

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat