Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques a Catalunya.

El passat 12 de maig de 2017 és va aprovar l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. A aquest respecte, el Govern central va interposà recurs d’inconstitucionalitat, i l’Impost va quedar en suspensió fins el passat febrer on el Tribunal Constitucional va declarar l’impost constitucional i adequat al marc legal vigent.

Concepte d’actius no productius.

 • Els que es cedeixen de forma gratuïta als propietaris, socis o partícips de la societat, o a aquelles persones vinculades directament o a través d’entitats participades per qualsevol d’elles, i que van destinades parcial o totalment a un ús propi o d’aprofitament privat, excepte que el seu ús constitueixi un rendiment en espècie.

Tanmateix, quan el bé sigui utilitzat parcialment per finalitats particulars, només es considerarà com actiu no productiu la part afectada per l’ús privat.

 • Els que cedeixin el seu ús, mitjançant preu, als propietaris, socis o partícips de la societat, o bé, persones vinculades a ella, destinades a un ús propi, excepte que les persones que es beneficien de la cessió: (i) satisfacin el preu de mercat del bé, (ii) treballin de manera efectiva a la societat i (iii) percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió.

Es consideren actiu productius aquells béns que siguin arrendats a preu de mercat al propietaris socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i que estiguin destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

 • Els que no estiguin vinculats a una activitat econòmica o servei públic.

Contribuents afectats.

Aquest nou impost afectarà a tots els béns situats a Catalunya, i la possessió dels quals correspongui a persones jurídiques (societats).

Relació de béns afectats per aquest Impost són els que es detallen a continuació:

 • Béns immobles
 • Vehicles de motor de potència igual o superior a 200cv
 • Embarcacions de lleure
 • Aeronaus
 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior a la valoració que atribueixi la llei de patrimoni històric
 • Joies

Béns exclosos d’aquest nou Impost, per no ser considerats improductius:

 • Els que es destinin a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips de la societat o entitats que constitueix rendiment en espècie d’aquestes.
 • Els que es destinin a serveis econòmics o socioculturals del personal al servei de l’activitat.

La base imposable a efectes del càlcul de l’impost serà la suma dels valors corresponents del total d’actius no productius:

 • En el cas d’immobles serà el valor cadastral actualitat en la corresponent Llei de Pressupostos.
 • Resta d’actius serà el valor de mercat.

Un cop determinada la base imposable, sobre aquesta s’haurà d’aplicar el tipus de gravamen segons la següent taula:

Base imposable fins (euros) Quota íntegra (euros) Resta base imposable fins (euros) Tipus aplicable (%)
0,00 0,00 167.129,45 0,210
167.129,45 350,97 167.123,43 0,315
334.252,88 877,41 334.246,87 0,525
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945
1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365
2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785
5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205
10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

Finalment, l’impost sobre actius no productius es merita l’1 de gener de cada any, amb excepció de l’exercici 2017, que es merita el 30 de juny de 2017.

Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació i efectuar-ne d’ingrés enter els dies 1 i 30 de juny següent a la data de meritació, excepte les autoliquidacions corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019 que de forma excepcional és presentarà entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Per a qualsevol aclariment, quedem a la seva disposició.

Restem a la seva disposició per a qualsevol consulta

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat