Mesures Urgents en resposta a l’impacte económic pel COVID-19

El passat 13 de març es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Fem un resum dels articles més rellevants que recull el Reial Decret Llei.

 • Article 11. Consideració excepcional assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi del personal conseqüència del virus COVID-19.

A fi de protegir la salut pública, i de manera excepcional, es considerarà una situació assimilada a accident de treball, aquells períodes d’aïllament o contagi provocats pel COVID-19.

La durada de la baixa, vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

Tindrà dret a aquesta prestació, tot aquell que es trobi donat d’alta en el Règim Especial de Seguretat Social, en el moment en què es doni la seva causa de baixa.  La data del fet causant, serà la que s’acordi d’aïllament o malaltia, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

 • Article 13. Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
 1. Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria vinculades també a aquest sector del turisme, i que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i al seu torn, iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

El que es disposa en aquest article serà aplicable des de l’1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.

 1. La bonificació regulada en aquest article serà aplicable en tot el territori nacional, excepte en les comunitats autònomes d’Illes Balears i Canàries, durant els mesos de febrer i març de 2020, on serà aplicable, en els esmentats mesos, la bonificació establerta en l’article 2 del Reial decret llei 12/2019, d’11 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook.
Mesures de suport financer transitori
 • Article 14. Ajornament de deutes tributaris.
 1. Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor del present reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits als quals es refereix l’article 82.2.a) de la Llei anterior.
 2. Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

b) Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.

f) Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

g) Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de societats.

3. Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

4. Les condicions de l’ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

 • Article 15. Sol·licitud d’ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa.
 1. Els beneficiaris de concessions dels instruments de suport financer a projectes industrials podran sol·licitar l’ajornament del pagament de principal i/o interessos de l’anualitat en curs, sempre que el seu termini de venciment sigui inferior a 6 mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, quan la crisi sanitària provocada pel *COVID-19 hagi originat en aquests beneficiaris períodes d’inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el pagament d’aquesta. Aquesta sol·licitud comportarà, en cas d’estimar-se, la corresponent readaptació del calendari de reemborsaments.

Aquesta sol·licitud haurà d’efectuar-se sempre abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari i haurà de ser estimada de manera expressa per l’òrgan que va dictar la resolució de concessió.

 1. La sol·licitud presentada haurà d’incorporar:
  1. Una memòria justificativa en la qual es motivi adequadament la dificultat d’atendre el pagament del pròxim venciment d’acord amb el que s’estableix en l’apartat anterior. Aquesta justificació haurà d’incloure una imatge dels comptes just abans que es produís la situació a què es refereix l’apartat 1, una explicació qualitativa i quantitativa de com s’ha produït aquesta afectació, la seva valoració econòmica i financera, així com un pla d’actuació per a pal·liar aquests efectes.
  2. En el cas que el termini de realització de les inversions no hagués finalitzat, haurà d’incloure’s una memòria tècnica i econòmica justificativa de les inversions realitzades amb càrrec al préstec fins a aquest moment i desglossat per partides. S’inclourà una taula amb les dades de les inversions i despeses executades (factures i pagaments), així com dels compromisos de despesa realitzats, tot això degudament acreditat.
  3. Una declaració responsable que l’empresa està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, que no té deutes per reintegraments d’ajudes o préstecs amb l’Administració, i que ha complert amb les seves obligacions de presentació de comptes davant el Registre Mercantil.
 2. No podran autoritzar-se modificacions del calendari en els següents casos:
  1. Que no existeixi una afectació prou acreditada que justifiqui aquesta modificació.
  2. Que l’empresa no estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  3. Que l’empresa tingui deutes per reintegrament d’ajudes o préstecs amb l’Administració.
  4. Que l’empresa no tingui complertes les seves obligacions de presentació de comptes davant el Registre Mercantil.
  5. Que el venciment de deute sigui conseqüència d’un reintegrament per incompliment o renúncia.
  6. Que en el cas de projectes que es trobin dins del termini de justificació d’inversions, no existeixi un grau d’avanç suficient i que no garanteixi el compliment dels objectius compromesos en la resolució de concessió.
 3. En cas que així s’establís per al corresponent programa, la sol·licitud de modificació de concessió es realitzarà seguint les instruccions de la guia que es publiqui a aquest efecte per la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa.
 4. El termini màxim per a la resolució del procediment i la seva notificació és d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini l’òrgan competent per a resoldre no hagués notificat aquesta resolució, els interessats estaran legitimats per a entendre desestimada la sol·licitud.

 

Podeu llegir íntegrament totes les mesures adoptades dins del Reial Decret Llei 7/2020.

 

Per a qualsevol aclariment, l’Equip de DSV ASSOCIATS queda a la seva disposició.

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat