Millora de les condicions de treball de les persones treballadores de la llar

El Reial decret llei 16/2022 (BOE 08/09/2022) de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, entra en vigor el 9 de setembre de 2022, i serà aplicable als contractes vigents a partir d’aquesta data, amb algunes excepcions. Aquestes són les principals novetats:

En la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar:

Llevat de prova en contra, en defecte de pacte escrit, el contracte de treball ES PRESSUMIRA CONCERTAT PER TEMPS indefinit i a jornada completa, sigui quina sigui la durada del mateix, i la forma s’ajustarà al que preveu l’Estatut dels Treballadors.

La relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar PODRÀ EXTINGIR-SE per les causes establertes a l’article 49.1 de l’Estatut dels Treballadors, aplicant la normativa laboral comuna llevat del que resulti incompatible amb les peculiaritats del caràcter especial d’aquesta relació.

Suprimeix la possibilitat que el contracte es pugui extingir per desistiment de l’ocupador.

Sense perjudici de l’anterior, i com a novetat, aquesta relació laboral de caràcter especial PODRÀ EXTINGIR-SE per alguna de les següents CAUSES, sempre que estiguin justificades:

a) Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

b) Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.

c) El comportament de la persona treballadora que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de la persona ocupadora.

L’acció protectora del Sistema Especial per a Empleats de la Llar comprendrà la corresponent a l’ATUR.

Es trobaran en situació legal de desocupació els empleats de la llar per extinció del contracte de treball per les noves causes d’extinció abans esmentades.

La COTITZACIÓ per la contingència d’ATUR i el FOGASA respecte als treballadors inclosos al Sistema Especial per a Empleats de la Llar del RGSS serà OBLIGATÒRIA a partir de l’1 d’octubre de 2022.

Els tipus de cotització per desocupació aplicable entre l’1 d’octubre del 2022 i el 31 de desembre del 2022 serà del 6,05%, del que el 5% serà a càrrec de l’ocupador i l’1,05% a càrrec de l’empleat, i el tipus de cotització al FOGASA serà de 0,2 a càrrec exclusiu de l’ocupador.

L’aportació empresarial a la cotització per desocupació i al FOGASA a aquest sistema especial tindrà dret a una bonificació del 80% que serà finançada pel SEPE i el FOGASA.

L’escala de les RETRIBUCIONS MENSUALS i les BASES DE COTITZACIÓ en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar establert al Règim General de la Seguretat Social de l’ANY 2023 serà: 

TramRetribució mensual Euros/mesBase de cotització Euros/mes
1.°Fins  269,00

250,00
2.°Des de269,01Fins 418,00357,00
3.°Des de418,01Fins 568,00493,00
4.°Des de568,01Fins 718,00643,00
5.°Des de718,01Fins 869,00794,00
6.°Des de869,01Fins 1.017,00943,00
7.°Des de1.017,01Fins 1.166,6691.166,70
8.°Des de1.166,67

Retribució mensual

A partir del dia 1 de gener de 2023, les PERSONES EMPLEADORES assumiran les obligacions en matèria de cotització amb relació a les persones treballadores al servei de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per persona ocupadora i que haguessin acordat amb aquesta última, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, l’assumpció de les obligacions en matèria d’enquadrament i cotització al Sistema Especial. A aquests efectes, les persones ocupadores hauran de COMUNICAR a la TGSS, durant el mes de gener de 2023, les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i en especial les dades bancàries necessàries per al pagament de les cotitzacions, així com l’entitat gestora o, si escau, col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten als efectes de la cobertura de les contingències professionals, sempre que totes aquestes dades no s’hagin comunicat amb anterioritat.

Llegir més

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat