NOU IMPOST ESPECIAL SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, crea el nou Impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2023.

L’àmbit d’aplicació i el fet imposable (sobre qui recau) d’aquest impost, és molt ampli ja que abasta a l’àmbit de la fabricació, importació i adquisició intracomunitària de qualsevol tipus d’envasos no reutilitzable.

En aquest sentit, afecta, especialment, a les empreses que es dediquen a la fabricació o distribució d’envasos, però també a qualsevol empresa que realitzi la importació o adquisició intracomunitària d’aquests productes.

La Llei de l’Impost contempla diversos supòsits d’exempcions, com són: envasos utilitzats en l’àmbit sanitari, envasos destinats a medicaments, aliments per a usos mèdics especials o residus perillosos d’origen sanitari, entre d’altres.

També estaran exempts de tributació les importacions i adquisicions intracomunitàries quan el pes de plàstic no reciclat no superi 5 kg. en un mes, així com aquells productes que vagin a ser o hagin estat enviats fora del territori d’aplicació de l’impost.

La base Imposable (valor sobre el que aplica el tipus impositiu) de l’impost estarà formada per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms. I, el tipus impositiu serà de 0,45€/kg.

Aquest import es podrà disminuir mitjançant la utilització de plàstic reciclat. La quantitat de plàstic reciclat haurà de ser certificada mitjançant una entitat acreditada que emeti una certificació a l’empara de la norma UNE-EN 15343:2008. No obstant això, es preveu que per l’any 2023 aquesta certificació es podrà substituir per una declaració responsable signada pel fabricant.

Tanmateix, cal recordar que al tractar-se d’un impost especial, aquest formarà part de la base imposable de l’IVA. 

Respecte de les deduccions que siguin aplicables, o devolucions d’imports pagats, el contribuent, en la corresponent autoliquidació podrà minorar de les quotes reportades de l’impost del període.

Als efectes de la gestió de l’impost, aquest es liquidarà mitjançant el model 592 (pendent d’aprovació a data d’avui) de periodicitat mensual o trimestral, en funció del període de liquidació de l’IVA.

Els casos d’importacions, l’impost es regirà conforme el que disposa la normativa duanera.

Els contribuents afectats per aquest impost, hauran de sol·licitar, durant els 30 dies següents a l’entrada en vigor de l’impost, és a dir fins al 30 de gener de 2023, la inscripció en el Registre Territorial corresponent, a través de la seu electrònica de la AEAT, la qual proporcionarà la corresponent targeta acreditativa amb el Codi d’Identificació del Plàstic (CIP).

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat